MENUCLOSE

MuxLab製品 ソフトウェアとドライバー

対象型番 説明 バージョン リリース日 DL
MUX-G500830 Signal Generator V2.3 2018/2/1 DL
USBドライバー V2.12.28 2018/2/1 DL
MUX-A500831 Signal Analyzer V1.19 2018/2/1 DL
USBドライバー V2.12.28 2018/2/1 DL
MUX-SH500444 500444 Control Software V1.0 2018/2/27 DL
MUX-SH500443 500443 Control Software V1.2 2018/2/27 DL
MUX-CH500438 HDMI Video Scaler V1.0 2019/1/10 DL
MUX-SH500446 500446 Software V1.15 2020/12/23 DL