MENUCLOSE

VNS製品 GeoBoxシリーズ ソフトウェアとドライバー

            
対象型番 説明 バージョン リリース日DL
G-105
G-403
USB to RS232変換ケーブル ドライバー V2.12.16 2016/08/01 DL
GAlign V1.027 2018/09/11 DL
G405L
G406S
G406L
G406
G408
UHD Wall Manager V1.031 2019/2/25 DL
G405L 最新F/W MCU:20190215
EEPROM:1A22
2019/2/25 DL
G406S 最新F/W MCU:20180731
EEPROM:1A08
2018/12/27 DL
G406L 最新F/W MCU:20190215
EEPROM:1A21
2019/2/25 DL
G406 最新F/W MCU:20190215
EEPROM:2A32
2019/2/25 DL
G408 最新F/W MCU:20190215
EEPROM:1A21
2019/2/25 DL
G-602 Gwarp(F/W Ver.0~17) V0.0.12.0 2016/10/07 DL
Gwarp2(F/W Ver.18以降) BETA 15 2018/06/22 DL
G-106
G-106-E
G-702
G-703
G-704
Gwarp2 BETA 15 2018/06/22 DL